milenicinja.mk » Новости » Скопје формира ново претпријатие за хуман третман на бездомните животни

Скопје формира ново претпријатие за хуман третман на бездомните животни

Објавено: 01/Mar/2019 во 01:55

Скопје формира ново претпријатие за хуман третман на бездомните животни
На вчерашната седница на советот на град Скпје беше дискутирано за кучињата скитници. На седницата е донесена одлука за формирање на јавно претпријатие за хуман третман на животните скитници. Новото претпријатие кое ќе се грижи за бездомните животни ќе го носи името Лајка. 

Новото јавно претпријатие ќе се формира од постојните служби што досега функционираа во рамките на јавното претпријатие „Комунална хигиена“, а истото ќе ги преземе сите активности, каде што спаѓаат заловување на животните скитници, нивниот транспорт до стационар, прием и преглед од овластен ветеринар, лабораториско испитување на животните на одредени болести, стерилизација, постоперативно сместување, лекување и нега, ветеринарна грижа, идентификација и регистрација, вакцинација и дехелментација, враќање на местото на заловување или преземање процедури за вдомување од заинтересирани граѓани. 

Формирањето на ново јавно претпријатие кое ќе се занимава исклучиво со оваа проблематика е потребно од повеќе причини, пред се поради недостатоците на досегашниот систем на работа со бездомните животни, што резултираше со зголемено присуство на кучињата скитници на јавните градски површини и притоа претставуваат реална опасност за безбедноста на граѓаните. Во текот на 2018 година против Градот Скопје и ЈП Комунална хигиена поднесени се над 200 тужби за надомест на штета заради напад и гризнување од бездомни кучиња. 

Новиот систем ќе овозможат Градот Скопје стратешки да се справи со проблемот на животните скитници од скопските улици преку воспоставување поефикасна контрола над популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на град Скопје. Токму затоа во креирањето на организацијата на претпријатието и неговите органи ќе бидат вклучен и невладиниот сектор со искуство во сферата на заштитата на животните, со цел бројот на кучињата скитници да биде сведен на минимум и тоа на начин кој ќе обезбеди нивна благосостојба, но истовремено да гарантира безбедно и непречено движење на граѓаните на јавните градски површини.


Коментари

Најава


Немате корисничко име, регистрирајте се.
прашајте др. ветеринар
изгубено-најдено